اهم ماموریت های شرکت پیام رسا

 

 

  • تسهیل گری برگزاری رویدادها و انجام فعالیت های فرهنگی- هنری شهرداری تهران

 

  •  تعامل مؤثر و مشارکت فعال با مجموعه شهرداری تهران

 

  •  نوآوری در ارایه خدمات تبلیغات و اطلاع رسانی به مشتریان درون و برون سازمانی شهرداری تهران

 

  •  تحقق ارتقای کیفیت خدمات با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و فن آوری روز

 

  • تأثیرگذار و کارآمد بر وضعیت اقتصادی شهرداری تهران