روز اسناد ملی و میراث مکتوب

روز اسناد ملی و میراث مکتوب همچون گنجینه ای پرارزش برای ملت ها می مانند که دربردارنده اندیشه ها، فرهنگ ها و تاریخ یک ملت هستند. 

روز اسناد ملی و میراث مکتوب همچون گنجینه ای پرارزش برای ملت ها می مانند که دربردارنده اندیشه ها، فرهنگ ها و تاریخ یک ملت هستند.

  • نحوه اطلاع رسانی؛ نصب بر سازه تبلیغات فرهنگی پرتابل در سطح شهر
  • به سفارش؛ سازمان زیباسازی شهرداری تهران
  • مجری؛ شرکت پیام رسا

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.