پنجمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» پنج شنبه 16 تیرماه 1401 - گفتگو با «سرکار خانم فاطمه قاسم پور» نماینده مجلس شورای اسلامی...