برگزاری نشست هم اندیشی روایت نظری الگوی سوم زن

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم اندیشی روایت نظری الگوی سوم زن را برگزار کرد.  

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم اندیشی روایت نظری الگوی سوم زن را برگزار کرد.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.