طراحی پوستر روز جهانی کار و کارگر

به سفارش معاونت برنامه ریزی ، توسعه سرمایه انسانی امور شورا اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران

طراحی پوستر روز جهانی کار و کارگر به سفارش معاونت برنامه ریزی ، توسعه سرمایه انسانی امور شورا اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران توسط شرکت پیام رسا .

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.