پارا قهرمان شهر (قهرمان شهر۲) / گزارش تصویری

نخستین دوره مسابقات پارا قهرمان شهر؛ ویژه جانبازان و توان‌یابان پایتخت نشین به مناسبت هفته ملی معلولین برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات پارا قهرمان شهر؛ ویژه جانبازان و توان‌یابان پایتخت نشین به مناسبت هفته ملی معلولین برگزار شد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.