کلیپ شهرداران آسیایی

کلیپ شهرداران آسیایی

کلیپ شهرداران آسیایی توسط شرکت پیام رسا و به زبان انگلیسی، به سفارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برای پخش در مجمع شهرداران آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان تولید شده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.