پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری / گزارش تصویری

پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری مجمع شهری تهران و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی با رویکرد عدالت شهری و روستایی برگزار شد .

پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری مجمع شهری تهران و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی با رویکرد عدالت شهری و روستایی برگزار شد .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.